De taken van de Oudervereniging zijn:

* Werkzaam zijn als coördinator in een van de werkgroepen;
* Tijdens de jaarlijkse open dag nemen wij de voorbereiding en de organisatie van het horecagedeelte voor onze rekening;
* Thema-avonden mee organiseren. Bijvoorbeeld contacten met de NKO en directie leggen voor een ouderavond over een thema;
* Overlegfunctie. Wij vergaderen gemiddeld iedere 6 weken met de OV-leden. Tijdens deze vergaderingen is er indien dit gewenst wordt een afgevaardigde aanwezig van de MR, de directie en het Bestuur;
* Achterban. Wij blijven openstaan voor suggesties, klachten, opmerkingen van onze achterban en proberen dit zo goed mogelijk door te spelen naar de desbetreffende instanties (nl. directie, bestuur of MR). Wij hebben hier alleen een doorgeeffunctie in;
* Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bijwonen in het begin van het nieuwe schooljaar. Hier wordt een financieel overzicht en een overzicht van de activiteiten van afgelopen jaar en komend jaar gepresenteerd.